Fatura Tahsilat Yasal Mevzuat

Ödeme Hizmetleri sektörünün kanuni alt yapısını oluşturan iki yasal düzenleme bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi “05.11.2009 Tarihli Türkiye Bankalar Birliği Mesleki Tanzim Kararı”dır.Tanzim Kararı, Bankaların sistemlerini, fatura tahsilat işini ticari amaçla meslek edinen kuruluşlara kullandırmasında tabi olduğu kuralları belirlemektedir.

Diğeri ise “20.06.2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” olup, 20.06.2013 tarihi itibarıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, ödeme hizmeti faaliyetini BDDK’nın iznine tabi kılan bir takım düzenlemeler getirmiştir. Kanuna bağlı Yönetmelik ve Tebliğ 27.06.2014 tarihinde yayımlanmış olup, 27.06.2015 tarihine kadar ödeme hizmeti faaliyetinde bulunanların BDDK’dan faaliyet izni alması gerekmektedir. Kanun, bu tarihten sonra faaliyet izni almaksızın faaliyet gösteren kişiler için hapis ve para cezası öngörmektedir.

Resmi Gazete Adresleri
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140627-6.htm

Sıkça Sorulan Sorular

SORU 15: 6493 sayılı Kanun “Fatura Ödeme Merkezi” olarak adlandırılan işletmelerin
faaliyetlerini düzenlemekte midir?

CEVAP: Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde “Fatura ödemelerine
aracılık edilmesine yönelik hizmetler” Kanun kapsamında ödeme hizmeti olarak belirtilmiştir.
Ancak, Kanunda “fatura tahsilat kuruluşu” veya “fatura tahsilat merkezi” vb. bir terminolojiye
yer verilmemiştir. Dolayısıyla, fatura ödemelerine aracılık hizmetleri de Kanunun 12 nci
maddesi kapsamında bir ödeme hizmeti olup, söz konusu hizmet Kuruldan faaliyet izni alan
ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilecektir.
Kanunun 12 nci ve 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Kuruldan faaliyet izni
alacak ödeme kuruluşları da kendi içersinde ikiye ayrılabilecektir;
1-Fatura ödemelerine aracılık hizmetleri dahil Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen
diğer ödeme hizmetlerinden en az birini veya birkaçını daha yapmak üzere faaliyet izni alacak
ödeme kuruluşları
2-Sadece fatura tahsilat aracılık etmek üzere faaliyet izni alacak ödeme
kuruluşları

SORU 16: Ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kurmak için gerekli olan
sermaye miktarı nedir?

CEVAP: Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca;
-Sadece fatura ödemelerine aracılık etmek üzere faaliyet izni alacak ödeme
kuruluşlarının ödenmiş sermayesinin en az bir milyon Türk Lirası,
-Diğer ödeme kuruluşlarının ödenmiş sermayesinin ise en az iki milyon Türk Lirası,
-Elektronik para kuruluşlarının ödenmiş sermayesinin ise en az beş milyon Türk Lirası
olması zorunludur. Sermayenin her türlü muvazaalı işlemden ari ve nakit olarak ödenmesi
gerekmektedir. Faaliyet izni aşamasında sermayenin ortaklar tarafından taahhüt edilmesi veya
sermayenin ayni olarak ödenmesi mümkün değildir.
Ayrıca, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sadece fatura
ödemelerine aracılık etmek üzere faaliyet izni alan ödeme kuruluşları tarafından, Kuruldan
faaliyet izni alındıktan sonra, TCMB’ye bir milyon TL tutarında nakit veya devlet iç
borçlanma senedi (hazine bonosu/tahvil) olarak teminat yatırılması gerekmektedir.

SORU 17: Faaliyetlerimizin Kanun kapsamına girip girmediği neden önem taşıyor?

CEVAP: Türkiye’de ticari faaliyet olarak Kanun kapsamındaki bir ödeme hizmeti ancak
aşağıdaki kuruluşlar tarafından sunulabilir:
– TCMB,
– Bankalar,
– PTT,
– Ödeme kuruluşu,
– Elektronik para kuruluşu,
Geçiş süreci saklı kalmak üzere, Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ödeme
kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösteren gerçek kişiler ve tüzel kişilerin
görevlilerine yönelik Kanunda adli yaptırım öngörülmüştür.

SORU 24: Sadece fatura ödemelerine aracılık etmek üzere ödeme kuruluşu faaliyet izni
başvurusu yapacağız. Kanuna göre şirketimizin 1 milyon TL ödenmiş sermayesi olması
ve Yönetmeliğe göre TCMB nezdinde 1 milyon TL nakit veya devlet iç borçlanma senedi
olarak teminat bulundurması gerekiyor. Faaliyet izni başvurusunu yaparken bu
teminatı yatırmış olmalı mıyız?

CEVAP: Hayır. Faaliyet izni başvurusu yaparken şirketinizin nakden ve muvazaadan ari
ödenmiş sermayesinin 1 milyon TL olduğunun tevsik edilmesi, Kurulca faaliyet izni verilmesi
halinde, TCMB’ye teminatın yatırılması gerekmektedir.

SORU 30: Herhangi bir ilde veya bölgede faaliyetlerin yürütülebilmesini teminen
Kuruluşun bir gerçek veya tüzel kişiye “ana temsilcilik” yetkisi vermesi ve ana
temsilcinin de ilgili il veya bölgede gerçek veya tüzel kişilerle ”alt temsilcilik” sözleşmesi
imzalaması mümkün müdür?

CEVAP: Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruluş ödeme
hizmetlerini temsilci aracılığıyla yürütebilir. Kuruluş ile temsilci arasındaki sözleşme yazılı
olarak düzenlenir.” hükmü uyarınca temsilcilik sözleşmesinin doğrudan kuruluş ile temsilci
arasında imzalanması gerekmektedir. Bu itibarla Kuruluşun ana temsilci tayin etmesi ve ana
temsilcinin kuruluş adına ve hesabına alt temsilcilik sözleşmesi imzalaması mümkün değildir.

SORU 31: Ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşunun temsilcisi olabilmek için
gerekli şartlar nelerdir?

CEVAP: Temsilci olacak gerçek ve tüzel kişilerin taşıması gereken şart Yönetmeliğin 13
üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirlenmiştir. Gerçek kişi temsilciler ile tüzel kişi
temsilcinin üst yönetiminin 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendinde belirtilen şartı taşımaları zorunludur. Bir başka deyişle, gerçek kişi temsilciler ile
tüzel kişi temsilcinin üst yönetiminin 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendinde belirtilen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması gerekmektedir. Bu şartı
tevsik etmek üzere verilecek belgeler kuruluş bünyesinde denetime hazır bulundurulacaktır.
Bununla birlikte Kurul, Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü uyarınca
faaliyet alanı bazında temsilci olamayacak gerçek ve tüzel kişileri belirlemeye yetkilidir.

SORU 37: Firmamız 2010 yılından bu yana ödeme hizmeti sunmaktadır. 27.06.2015
tarihine kadar faaliyet izni almak üzere Kurumunuza başvuruda bulunmamız yeterli
midir?

CEVAP: Ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak üzere Kurumumuza yapılacak faaliyet izni
başvurularında tevdi edilmesi gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin 27.06.2015 tarihine kadar
Kurumumuza ulaştırılarak başvurunun yapılması yeterlidir. Bu tarihe kadar gerekli bilgi ve
belgeler ile başvuruda bulunmayan firmaların 27.06.2015 tarihinde ödeme hizmetleri ile ilgili
faaliyetlerini durdurmaları gerekmektedir. Başvuru yapan şirketlere ilişkin yapılacak
değerlendirme sonucunda Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ’de belirtilen koşulları sağlayan
şirketlere faaliyet izni verilecektir. Başvuru yapan, ancak Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ’de
belirtilen koşulları sağlayamayan şirketlere faaliyet izni verilmeyecek olup, bu şirketlerin de
ilgili kararın kendilerine tebliğinden itibaren faaliyetlerini sona erdirmeleri gerekecektir

SORU 38: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödeme hizmetleri sunan bir kuruluşuz.
Ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere 27.06.2015 tarihinden önce faaliyet
izni başvurusunda bulunmuş olsak da bahse konu tarih itibariyle henüz faaliyet iznine
ilişkin değerlendirme tamamlanmamış ise 27.06.2015 tarihinde faaliyetlerimizi
durdurmak durumunda kalacak mıyız?

CEVAP: Hayır. 6493 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyette bulunan
ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının gerekli tüm dokümantasyonu tamamlamış
olmak kaydıyla 27.06.2015 tarihine kadar izin almak üzere Kurumumuza başvuruda
bulunmaları halinde başvurularına ilişkin değerlendirme sonuçlanıncaya kadar faaliyetlerine
devam edebileceklerdir. Ancak Kurul tarafından faaliyet izni verilmemesi halinde ilgili
kuruluşun faaliyetlerini söz konusu kararın taraflarına tebliğini müteakip derhal durdurması
gerekmektedir.

SORU 41: Kanun uyarınca faaliyet izni alan ödeme kuruluşları ile elektronik para
kuruluşlarının listesine nasıl ulaşabiliriz?

CEVAP: Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca faaliyet izni verilmesine ilişkin
Kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, faaliyet izni alan ödeme kuruluşları ile
elektronik para kuruluşlarının unvan ve iletişim bilgileri Kurumumuzun internet sayfasında
yer alan “Kuruluşlar” sekmesi altındaki “Fatura Tahsilat Kuruluşları” ve “Elektronik Para
Kuruluşları” sekmeleri altında yer alan listeye eklenecektir.

SORU 43: Kanun kapsamında olan ödeme hizmetlerinin ya da Kanun kapsamında olan
elektronik para ihracının izinsiz olarak sunulmasının yaptırımı nedir?

CEVAP: Kanuna göre gereken izinleri almaksızın ödeme kuruluşu veya elektronik para
kuruluşu gibi faaliyet gösteren kişilere yönelik olarak Kanunda adli para ve hapis cezası
uygulanması öngörülmüş olup, bu suçun bir işyeri bünyesinde işlenmesi durumunda bu
işyerinin iki aydan altı aya kadar, tekerrür halinde sürekli olarak kapatılmasına karar
verilebileceği hususu da Kanunda hükme bağlanmıştır.

Ayrıca Kanuna göre gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belgelerde, ilan
ve reklamlarda veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda ödeme kuruluşu veya elektronik
para kuruluşu gibi faaliyet gösterdiği izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan kişilere
yönelik olarak da Kanunda adli para ve hapis cezası uygulanması öngörülmüş olup, bu suçun
bir işyeri bünyesinde işlenmesi durumunda bu işyerinin iki aydan altı aya kadar, tekerrür
halinde sürekli olarak kapatılmasına karar verilebileceği hususu da Kanunda hükme
bağlanmıştır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kntr olarak sizlerin kurban bayramını en içten dileklerimiz ile kutlarız. 27 Ağustos Pazartesine kadar telefon desteği veremeyeceğiz.

İletişim Noktası:
Whatshap: 0216 425 57 58
Eposta: info@icateknoloji.com